tel.: 032/7440727 I 032/7430418
fax: 032/7446617
mail: maprostav@maprostav.sk